HANT BA, a.s.

Ochrana osobných údajov

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O ZÁKONNOM SPRACÚVANÍ A POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej iba ako „zákon č. 18/2018 Z.z.“)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržujeme prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Chceli by sme Vás ďalej ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ: HANT BA, a.s.
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
IČO 36 328 375
Kontaktné údaje: HANT BA, a.s., Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava
Tel.: 00421 42 432 51 76
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
web: www.hant-ba.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • evidencia odoslanej a prijatej pošty,
 • evidovanie jednorazových vstupov do priestorov prevádzkovateľa (sídlo prevádzkovateľa Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica a stredisko prevádzkovateľa Stará Ivánska cesta 1, 821 04 Bratislava),
 • výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
 • evidovanie a vybavovanie sporovej a účtovnej agendy,
 • evidovanie a vybavovanie reklamácií,
 • monitorovanie priestorov prístupných verejnosti.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane majetku, života a zdravia podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.,
 • osobitný predpis podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, z zákon č. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. ).
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona č 18/2018 Z.z.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcom osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné budú v nevyhnutnej miere poskytnuté sprostredkovateľom prevádzkovateľa, a to:
 • spoločnosti Komplexný bezpečnostný servis, s.r.o., so sídlom Stará Ivánska cesta 1/386, Bratislava 821 04, IČO: 35 829 800,
 • spoločnosti G 3 Plus, s.r.o., so sídlom Šoltésova 421, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 316 202,
 • spoločnosti Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o., so sídlom Slnečná 4, Senec 903 01, IČO: 47 236 477,
 • spoločnosti URFA s.r.o., so sídlom Drieňová 1H, Bratislava 821 01, IČO: 47 721 588,
 • spoločnosti SKAL & CO, spol. s r.o., so sídlom Mallého 977/58, Skalica 909 01, IČO: 31 447 511.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:
 • nevyhnutnú k ochrane oprávnených záujmom prevádzkovateľa v prípade monitorovania priestorov prístupných verejnosti (15 dní),
 • nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z ostatných účelov spracúvania osobných údajov (po dobu 10 rokov).
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte právo:
 1. prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. opravu, obmedzenie, vymazanie osobných údajov,
 3. presnosť údajov,
 4. prenosnosť údajov na požiadanie k inému prevádzkovateľovi,
 5. zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch a skutočnostiach získaných od dotknutej osoby,
 6. podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky),
 7. transparentné spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby.
Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa môže domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.

POUČENIE O DOBROVOĽNOSTI ALEBO POVINNOSTI POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov sa nevyžaduje.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Zrealizovali sme pre Vás

Košice, Vybudovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií - ÚPJŠ

Park Angelinum 9, Košice

Investor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Investícia: 1 785 654,00 €
Trenčín, Distribučné centrum Coop Jednota

Trenčín, Brnianska 6

Investor: Coop Jednota Trenčín,SD

Investícia: 3 690 859,25 €
Bratislava, Bytový dom " Na Križovatkách

Na Križovatkách, Bratislava

Investor: Bratislava, In Develop, s.r.o.

Investícia: 5 039 677,00 €
Skalica, zateplená hala s vostavbou

Skalica

Investor: UNI-UPRAS s.r.o.

Investícia: 561 482,00 €
HANT BA, a.s.
Hliny 1412
017 07 Považská Bystrica
Slovakia
tel.: 042 432 51 76
fax: 042 426 02 33
e-mail: hant-ba@hant-ba.sk
Created by © 2012 - 2021 Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved.